යම්කිසි විෂය කොටසකට අදාලව කුප්පියක් අවශ්‍ය නම් මේ discussion එකෙන් request කරන්න.

AdminAdmin Level 2Administrator

ඔබට යම්කිසි විෂය කොටසකට අදාලව කුප්පියක් අවශ්‍ය නම් පහලින් අවශ්‍ය විෂය කොටස විස්තරාත්මකව සදහන් කරන්න. (කුප්පියෙන් ආවරණය විය යුතු කොටස්)

මෙහි comments එක පළකර ඇති විෂය කරුණු වලට ඔබට කුප්පියක් දැමීමට හැකියාව ඇත්නම් ඒ බව මෙහි සදහන් කර "කුප්පියක් දන්න" button එක මගින් කුප්පියක් පල කරන්න.

Comments

  • Rajith1997Rajith1997 Level 1Member

    Database management system පිලිබඳ ව මුල සිට සීරියස් එකක් ආරම්භ කලොත් හුගක් වටිනව.

    Admin
  • AdminAdmin Level 2Administrator

    පුළුවන් කෙනෙක් ඉදියොත් පටන්ගනියි. දැනට මන් tag එක හදල තියන්නම්.

    Rajith1997
Sign In or Register to comment.