ඔබේ විෂයන්ට අදාළ කැටගරි සකසා ගැනීම සදහා සහය වන්න.. අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න.

AdminAdmin Level 2Administrator

ඔබේ විෂයන්ට අදාළ කැටගරි සකසා ගැනීම සදහා ඔබ ඉගෙනගන්නා course එක සහ එයට අදාළ අනු කොටස් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම මෙම වෙබ් අඩවිය ගැන අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න.

ස්තුතියි!

janithdesilvaPaw

Comments

Sign In or Register to comment.